ترکیه کشور دوست و همسایه ایران در بخش شمالی و غربی است. کشور ترکیه بسیار پهناور و کشوری اوراسیایی محسوب می شود. هدف بسیاری از مردم ایران برای کار و اشتغال ترکیه است. در کشور ترکیه به سه طریق مشخص می توان مشغول به کار شد. اشتغال در یک شرکت به صورت قانونی، کارآفرینی و سرمایه گذاری و اشتغال به صورت غیر قانونی. در حالت های اول و دوم با اخذ مجوز کار از دولت و وزارت کار ترکیه می توان برای اخذ اقامت موقت و سپس اقامت دائم ترکیه اقدام نمود.