کشور ارمنستان صنعت رو به رشدی دارد. در این راستا از افرادی که به قصد سرمایه گذاری و یا کار آفرینی قصد مهاجرت به این کشور را داشته باشند، استقبال می نماید. مهاجرت کاری به کشور ارمنستان زمینه اخذ اقامت در این کشور را فراهم می کند. مهاجرت کاری به ارمنستان به دو طریق امکان پذیر است: استخدام در یک شرکت ارمنی و کارآفرینی و یا سرمایه گذاری. در هر دو صورت فرد متقاضی می بایست مجوز کار از دولت ارمنستان دریافت نماید. داشتن مجوز کار نشان دهنده یک شغل قانونی است و دارای ساز و کار قانونی است. در ادامه به جزئیات مقوله مهاجرت کاری به کشور ارمنستان می پردازیم.